Tôn chỉ và các giá trị của công ty

– Chất lượng nhân sự và hiệu quả hoạt động là sức mạnh sống còn, là thước đo sự bền vững của công ty.
– Chuyên nghiệp, đoàn kết, kỷ luật là văn hóa doanh nghiệp riêng của công ty.
– Kết hợp hài hòa lợi ích: công ty – khách hàng – nhân viên để phát triển bền vững